Osb na stronie SKC: 1  24.05.2019 00:49
Witaj na stronie Szkolnego Koa Caritas
Nawigacja
Strona Główna
Nasze akcje
Kilka słów o nas
Statut SKC
Plan pracy SKC
Ważne dokumenty

Pomocny Patrol - gazetka
Nasza podopieczna
Galeria

Cziekawe Strony
Kontakt
Logowanie
Statut SKC
Regulamin Szkolnego Koła Caritas
Przy Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Kędzierzynie – Koźlu

W nawiązaniu do § 24 Statutu Caritas Diecezji Opolskiej, zatwierdzonego przez Biskupa Opolskiego nadaje się niniejszy Regulamin dla Szkolnych Kół Caritas, w celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

Rozdział I.
Powołanie i siedziba

§ 1
1. Szkolne Koło Caritas zwane dalej Kołem jest młodzieżową, kościelną organizacją charytatywną, powołaną przez dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej, za zgodą dyrektora szkoły.
2. Koło jest jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Opolskiej i włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Opolskiej.
3. Podstawą prawną działania Koła jest art. 56 ustawy z dn. 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
4. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w statucie szkoły.
5. Siedzibą Koła jest siedziba właściwej szkoły.

§ 2
1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej.
2. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje asystent kościelny, wyznaczony przez dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Asystent czuwa nad zgodnością działalności Koła z niniejszym regulaminem.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3

1. Celem statutowym Koła jest:

a) prowadzenie działalności charytatywnej rozumianej jako służba potrzebującym w duchu Jezusa Chrystusa, niezależnie od ich narodowości, wyznania, pochodzenia, koloru skóry czy statusu społecznego,
b) działalność humanitarna i społecznie użyteczna, respektująca nienaruszalną godność każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

§ 4

1. Do zadań Koła należy w szczególności:

a) animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne przejawy biedy,
b) w miarę pełne i stałe rozpoznawanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz środowisku pozaszkolnym,
c) organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym.
2. Zadania, o których mowa w pkt. 1 Koło realizuje poprzez:
a) współpracę ze strukturami Caritas Diecezji Opolskiej i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
b) nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
c) współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi,
d) organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji,
e) organizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
f) udział w kwestach, zbiórkach, festynach, aukcjach,
g) prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.

Rozdział III
Władze i ich organizacja

§ 5

Władzami Koła są:
- przewodniczący Koła, zwany dalej przewodniczącym
- zarząd Koła, zwany dalej zarządem
- walne zebranie członków Koła, zwane dalej walnym zebraniem.

§ 6
1. Przewodniczący odpowiada za sprawy Koła przed asystentem i opiekunem Koła. Asystent Koła odpowiada za sprawy Koła przed dyrektorem właściwego rejonu Caritas Diecezji Opolskiej.

2. Do zadań przewodniczącego należy:
- nadzór nad realizowaniem celów statutowych i zadań Koła,
- reprezentowanie zarządu i Koła na zewnątrz,
- zwoływanie zarządu i przewodniczenie posiedzeniom zarządu,
- zwoływanie walnego zebrania na wniosek zarządu i przewodniczenie walnemu zebraniu,
- zwoływanie spotkań Koła i przewodniczenie spotkaniom,
- zatwierdzanie członków zarządu i członków Koła.

§ 7

1. Zarząd składa się z trzech osób:
- przewodniczącego
- sekretarza
- skarbnika.

Członków zarządu wybiera walne zebranie spośród członków zwyczajnych Koła, w porozumieniu z asystentem i opiekunem Koła.
2. Do pracy zarządu stosuje się postanowienie § 6 pkt 1.

3. Do zadań zarządu należy:
- kierowanie sprawami Koła,
- opracowywanie planu działalności Koła oraz sprawozdań dla potrzeb walnego zebrania,
- zarządzanie środkami materialnymi i finansowymi Koła,
- przygotowywanie i ustalanie terminu walnego zebrania i zebrań Koła,
- powoływanie sekcji tematycznych,

- przedstawianie Caritas Diecezji Opolskiej sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła.

§ 8
1. Walne zebranie tworzą członkowie zwyczajni Koła, członkowie zarządu, przewodniczący oraz opiekun i asystent Koła.
2. Walne zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Koła a w szczególności:
- wybiera i odwołuje członków zarządu, w porozumieniu z asystentem i opiekunem Koła,
- rozpatruje wnioski członków Koła,
- zatwierdza sprawozdanie zarządu,
3. Wszyscy członkowie walnego zebrania mają równe prawo głosowania. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.
4. Wszystkie sprawy sporne, przekraczające możliwości rozwiązania przez władze Koła, rozstrzyga Dyrektor właściwego rejonu Caritas Diecezji Opolskiej.

Rozdział IV
Członkowie

§ 9

1. Członkowie Koła dzielą się na:

- zwyczajnych, którymi są uczniowie właściwej szkoły, żyjący wedle zasada wiary i moralności Kościoła katolickiego,
- wspierających, którymi są osoby wspierające w sposób materialny bądź duchowy działalność Koła, w tym także osoby prawne.
2. Członkostwo w Kole potwierdza legitymacja członka Koła.
3. Utrata członkostwa następuje w wyniku ukończenia lub zmiany szkoły, rezygnacji członka lub decyzji przewodniczącego, podjętej na wniosek zarządu.

Rozdział V
Formacja charytatywna

§ 10
1. Członkowie Koła zobowiązują się do poznawania nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej.
2. Członkowie Koła troszczą się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia.
3. Spotkania zwyczajne członków Koła odbywają się regularnie, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. Spotkania obejmują:
- formację religijno-duchową,
- formację metodyczno-szkoleniową,
- sprawy organizacyjne,

- wolne wnioski.

Rozdział VI
Majątek Koła

§ 11
1. Środki materialne do prowadzenia działalności statutowej Koło czerpie z następujących źródeł:
- zbiórek i składek,
- dotacji pieniężnych i darów w naturze,
- dochodów z imprez i innych źródeł zgodnych z działalnością statutową Koła.
2. Wszystkie fundusze i dary w naturze zgromadzone przez Koło, stanowią majątek Caritas Diecezji Opolskiej, jako środki zgromadzone w ramach działalności Caritas Diecezji Opolskiej, pod prawnie zastrzeżonym znakiem Caritas i za zgodą Caritas Diecezji Opolskiej. W razie niespożytkowania funduszy na określony cel, Caritas Diecezji Opolskiej przeznaczy je na inne cele charytatywne, w porozumieniu z zarządem Koła.
3. Środki finansowe do realizacji celów statutowych, Koło może gromadzić na odrębnym rachunku bankowym utworzonym jako subkonto przy koncie szkoły lub parafialnego zespołu Caritas, na którego terenie działa Koło.

§ 12

1. Do obowiązków skarbnika należy:
- prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków Koła,

- czuwanie nad realizacją rozporządzeń majątkowych wydanych przez zarząd Koła,
- składanie sprawozdań finansowych zarządowi Koła.
2. Caritas Diecezji Opolskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Koła.
3. Wszystkie procedury finansowe stosowane przez Koło oparte są na przejrzystych i gospodarnych zasadach, tak aby mogły być w każdej chwili przedstawione do wglądu uprawnionym organom kontrolnym lub podane do wiadomości publicznej, z zachowaniem tajemnicy służbowej.

Rozdział VII
Święto patronalne i symbol

§ 13
1. Świętem patronalnym Koła jest liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
2. Koło może posługiwać się prawnie zastrzeżoną nazwą Caritas oraz używać symbolu Caritas.
3. Koło może używać pieczęci podłużnej o treści "Szkolne Koło Caritas ... (nazwa szkoły)
w (nazwa miejscowości)".
4. Koło może wybrać własną pieśń, która będzie hymnem Koła i własną modlitwę, która będzie modlitwą Koła.

Rozdział VIII
Rozwiązanie

§ 14

1. Decyzję o rozwiązaniu Koła może podjąć tylko dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej:
- w porozumieniu z Biskupem Opolskim,
- na wniosek asystenta i opiekuna Koła lub dyrektora szkoły.

2. W razie likwidacji majątek Koła przechodzi na inne cele charytatywne, zgodnie z decyzją dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 15

1. Zmiany w treści Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie Koła na terenie Diecezji Opolskiej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.


Opole, dnia 01.09.2005 r.

Powyższy Regulamin zatwierdzam:/+ Alfons Nossol/
Biskup Opolski

Silnik PHP-Fusion
Copyright © 2009
alfsoft.net